Cikkek

Régi angol se: bemutatótól cikkig

Régi angol se: bemutatótól cikkig


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Régi angol se: bemutatótól cikkig

Írta: Lotte Sommerer

PhD-értekezés, Bécsi Egyetem, 2011

Absztrakt: A határozott ó-angol cikk létezéséről folytatott vitához hozzájárulva ez a tézis az óangol névleges elhatározásának mintáit és azoknak a „cikk” kategória megjelenésének jelenségére gyakorolt ​​hatását tárgyalja. Konkrétan az óangol demonstratív se (seo - þæt) felhasználáson alapuló tanulmányát és annak határozott cikké fejlesztését végzik. Elméletileg ez a tanulmány a nyelvi gradiens, a diakronikus fokozatosság, a grammatikalizáció és a reanalízis szélesebb körű tárgyalásába ágyazódik. Empirikusan a határozott NP-minták nagy mennyiségi és kvalitatív elemzésén alapul számos kora óangol prózai szövegben, a The York-Toronto-Helsinki Parsed Corpus of Old English Prose (YCOE) c. Az elemzéshez a CorpusSearch programot és az AntConc-ot használtuk.

Hogy az adott megfigyelhető nyelvi változás mögött álló ok-okozati mechanizmusokat rávilágítson - egy olyan nyelvtanról, amelynek nincs határozott cikke, egy olyan nyelvtanra, amely ezt a funkcionális kategóriát alkalmazza -, ez a tanulmány egy lehetséges MIKOR és MIÉRT dolgozza fel. Ebben a tekintetben központi cél az volt, hogy világos, tesztelhető kritériumokat állítson fel a „cikkszerűségre”, és ellenőrizze, hogy ezeket a kritériumokat sikeresen lehet-e alkalmazni egy régebbi nyelvi szakaszban. Kimutatták, hogy a „cikk” kategória elhatárolása más kategóriáktól, például a „demonstratív”, korántsem egyszerű feladat. Annak megválaszolására, hogy a cikk létezett-e már óangol nyelven, a demonstratív névmás szemantikai és szintaktikai viselkedését alaposan megvizsgálják egy nagy adatsor elemzésével, különös tekintettel a Peterborough és a Parker krónikára.

Azt állítják, hogy a cikkkategória egy olyan pozíciós, szintaktikai, lexikailag alul meghatározott „meghatározási rés” korábbi megjelenése miatt alakult ki, amely maga válik működőképessé. Tehát azt javasolják, hogy a demonstratívról a meghatározott cikkre történő áttérés egy „lexikailag alul meghatározott [szintaktikai] konstrukció” (van de Velde 2010: 291) - más szóval egy vázlatos vázlatos konstrukció grammatikalizálása - által vezérelt változás Trousdale & Traugott 2010: 12; vö. De Smet 2008; Bybee 2003a, 2007; Traugott 2006). A benyújtott empirikus bizonyítékok arra utalnak, hogy ez a meghatározási hely már a kora óangol nyelvben létezett.

Amellett, hogy szemantikai-gyakorlati tényezők befolyásolják, a meghatározott cikk fejlesztését úgynevezett „formavezérelt változásként” fogalmazták meg (Fischer 2007: 66), ahol többnyire formális „rendszer-belső” tényezők (pl. a gazdaságosság elve) felelősek a demonstratív nyelvtanáért (vö. Hawkins 2004). Kimutatták, hogy a sematikus konstrukció grammatikalizálódását leginkább analóg érvelés váltotta ki (formális mintafelismerés és transzfer) (vö. Fischer 2007; De Smet 2010). A grammatikalizálást epifenomenális eredménynek tekintik, és olyan fogalmat kell felosztani, amely „alapvetőbb mechanizmusokra […] osztható fel, ideértve (többek között) az analógiát” (De Smet 2009: 1730). Az analógiát „pszichológiailag valós jelenségként kezelik, amelynek oksági hatékonysága mind a nyelvben, mind a kultúrában érvényesül”, és nem egyszerűen „leíró eszköz” (Itkonen 2005: xii). Az analógiát tehát tágabb értelemben „szabály-általánosítás / kiterjesztés” fogalmazza meg magasabb meta-nyelvi szinten (Traugott & Trousdale 2010: 36; Fischer 2007).

Noha a cikkkategória fejlődése mindenképpen multi-kauzális jelenség, ez a tanulmány arra utal, hogy az összetett analógia és a gyakorisági hatások jelentik a fő mozgatórugót a megfigyelhető nyelvi változás mögött (Fischer 2007: 4). A nyelvi felszíni formák (azaz a konkrét jelzők) gyakoriságát, a taxonómiával összefüggő konstrukciók hatását és a kognitív on-line feldolgozás preferenciáit különösen a diakronikus fejlődés okaként tekintik.


Nézd meg a videót: 1500 Angol Kifejezések (Június 2022).